Loomateraapia ajalugu

Inimese- ja looma vahelisele suhtele on ammu omistatud terapeutilist mõju. Näiteks soovitati koeri inglise daamidele, kui ravimit haiguste vastu. Tänapäeval on leitud, et loomadega suhtlemine vähendab stressi, ärevust ja üksindustunnet. Samuti sisendab enesekindlust ja pakub emotsionaalset tuge.

Boris Levinson (1962) oli esimene professionaalne terapeut, kes ametlikult tutvustas ja kirjeldas, mil moel saavad loomad toetada terapeudi ja kliendi vahelist suhet ning suurendada kliendi motivatsiooni. Ta märkas teraapiasessiooni käigus, et suudab vaimupuudega lapsega saavutada parema kontakti siis, kui kohal on tema koer Jingles. Sellest kujunes uus valdkond inimestele osutatavate teenuste hulgas. Esimestes lemmikloomade kaasabil korraldatud teraapiaprogrammides aitasid ravi sageli läbi viia vabatahtlikud personaliliikmed, kes tõid oma lemmikloomad haiglatesse, hooldekodudesse ning muudesse regulaarselt töötavatesse pikaajalistesse hooldusasutustesse. Tänapäeval on kõige levinumad teraapialoomad koerad, merisead, küülikud, kalad, delfiinid, linnud ja hobused. Eraldi suundadena on välja arenenud hobuteraapia, hipoteraapia, koerateraapia ja delfiiniteraapia. Loomateraapia mõiste koondab enda alla kõik nimetatud suunad.

Eestis astub loomade kaasamine teraapiasse oma esimesi samme. Ameerikas kasutatakse loomateraapiat juba aastaid haiglates, hooldekodudes ja haridusasutustest. Sealsetes ülikoolides on läbi viidud hulgaliselt uuringuid, mille eesmärgiks on loomade positiivse mõju välja selgitamine ning meie igapäevaellu toomine.

Kuidas kaasatakse loomi inimestesse aitamisse ja õpetamisse?
Selleks on kolm peamist viisi.

  • Tegevused loomade abil (Animal Assisted Activity)- erinevad tegevused loomadega, kus konkreetne ravieesmärk puudub. Tegevused on mõeldud inimese elukvaliteedi parandamiseks, motivatsiooni tõstmiseks, positiivsete emotsioonide loomiseks. Tegevuse käigus hoolitsetakse loomade eest, harjatakse, jalutatakse, mängitakse. Seda tüüpi tegevusi viivad läbi loomateraapia väljaõppe saanud vabatahtlikud. Vabatahtlikult ei nõuta erispetsialisti haridust. Loomad kellega töötatakse peavad olema testitud ja inimesele turvalised. Peamised tegevusalad on haiglate, hooldekodude külastused, lugemiskoerad, kodukülastused jne.

  • Loomade abil õppimine (Animal Assisted Learning)- erinevad tegevused, kus loom on kaasatud õppeprotsessi haridusasutuses. Näiteks töötavad loomad tavakoolis, kus nad väärtuskasvatuseks uusi võimalusi luues toovad tundi lisaväärtust. Samuti töötavad loomad erivajadustega laste haridusasutustes. Loomade abil õppimist viivad läbi loomateraapia väljaõppe saanud spetsialistid (õpetajad, eripedagoogid, psühholoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid – kokkuvõttes kõik spetsialistid, kes on seotud inimest abistavate elukutsetega). Tegevusi saavad läbi viia ka loomateraapia väljaõppega vabatahtlikud, kui nad töötavad koos erispetsialistiga. Loomad kellega töötatakse peavad olema testitud ja inimesele turvalised.

  • Teraapia loomadega (Animal Assisted Therapy) ehk loomateraapia - on eesmärgipärane sekkumine, kus nõuetele vastav loom on kaasatud kliendi teraapiaprotsessi. Seda tüüpi tegevusi võivad läbi viia loomateraapia väljaõppe saanud spetsialistid, kelle puhul on tegemist inimest abistavate elukutsete esindajatega (psühholoogid, füsioterapeudid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, arstid jne.). Vabatahtlikud, kellel puudub vastav haridus võivad teraapiat läbi viia ainult koos erispetsialistiga. Loomateraapia käigus püstitab spetsialist kliendi vajadustest lähtuvad teraapia eesmärgid ja töötab välja loomaga koostööks sobivad harjutused. Hilisemaks analüüsiks dokumenteeritakse kogu teraapia protsess. Teraapia käigus tagatakse kliendile psühholoogiline ja füüsiline turvalisus.

Oluline on teada, et loomateraapia ei ole eraldi eriala, mida saaks teha eraldiseisva teraapiana. Loomateraapiat saab praktiseerida professionaal, kellel on olemas erinevaid teraapia väljaõpped, mida ta rikastab looma teraapiaprotsessi kaasamisega. Näiteks kaasatakse loom loovteraapia või pereteraapia seanssi. Loomateraapia eesmärgiks võib olla sõltuvalt spetsialisti väljaõppest kliendi füüsilise, sotsiaalse, emotsionaalse või kognitiivse funktsioneerimise parandamine.

Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus MTÜ

E-post: info@loomateraapiakeskus.ee
Tel. +372-5113705
Piibe mnt. 11
Aegviidu alev
Anija vald
Harjumaa

Search