Ees- ja perekonnanimi: Triin Kivirähk (sünd Tõru)

Haridus:

 • Alates sept 2017 TÜ haridusteaduste doktorant
 • Tartu Ülikool 2004 MA
 • Tartu Ülikool 2000 BA cum laude
 • Saaremaa Ühisgümnaasium 1994 keskharidus
 • Kärla Põhikool 1991 põhiharidus

Töökogemus:

 • Tartu Kroonuaia Kool 2000 jaanuar – 2002 märts Eripedagoog-aineõpetaja
 • Tallinna Laagna Lasteaed-Algkool 2002 märts – 2005 august Juhataja
 • Tallinna Ülikool, eri- ja sotsiaalpedagoogika õppetool Sept 2005-juuni 2006 Õppeülesannete täitja
 • Tallinna 32. Keskkool 2005 august – 2013 juuni Eripedagoog-parandusõppe/õpiabirühma õpetaja (al 2007. a kevadest vanempedagoog), gümnaasiumi klassijuhataja 2007-2013, õppealajuhataja 1.-6.kl 2010/20111-õa
 • Tartu Ülikool, eripedagoogika osakond Sept 2005-2016 Õppeülesannete täitja
 • Tallinna õppenõustamis-keskus Jaanuar 2010- juuni 2014 Eripedagoog-nõustaja
 • Vanalinna Hariduskolleegium 2011 august -2014 juuni Eripedagoog, väikeklassi õpetaja
 • Kuressaare Vanalinna Kool 2014 august – 2016 juuni Eripedagoog, õpiraskustega õpilaste klassi õpetaja, HEV koordineerija
 • Tartu Ülikool, eripedagoogika osakond Juuli 2016 - Eripedagoogika assistent
 • Tartu Katoliku Hariduskeskus August 2016 - Eripedagoog

2014. aasta detsembris omistatud eripedagoogi kutse tase 8.

Teaduslik ja arendustegevus

Peamised uurimisvaldkonnad 2000 TÜ Eripedagoogika osakond, bakalaureusetöö „Vaimupuudega täiskasvanute toimetulek elus“;

2004 TÜ Eripedagoogika osakond, teadusmagistritöö „Ütluse pragmaatilise tähenduse mõistmine toimetulekukooli õpilasel“.

Praegune peamine uurimisvaldkond on õpiraskused matemaatikas – olemus, väljendumine, abi:
- õppetöö läbiviimine kirjeldatud teemal (eripedagoogika ja klassiõpetaja õppekavad, täiendkoolitused),
- lõputööde juhendamine kirjeldatud teemal,
- alapeatüki kirjutamine E. Krulli täiendatud pedagoogilise psühholoogia õpikusse kirjeldatud teemal,
- osalemine uurimisprojektis nr T1.3 „Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine“ (üks osa projektist hõlmab õpilaste matemaatiliste oskuste uurimist).

Publikatsioonide loetelu

Tõru, T. (2004). Mõnda mõõduka vaimupuudega laste kõnest. Eripedagoogika, (märts);
Tõru, T. (2001). Vaimupuudega täiskasvanute toimetulek elus. Eripedagoogika, (oktoober).
E. Krulli õpiku „Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat“ täiendatud versiooni (ootab ilmumist) peatüki „Hariduslike erivajadustega õpilased“ artiklid „Hariduslike erivajaduste määratlus ja kaasav haridus“ (kaasautor) ja „Matemaatika õpetamine õpiraskustega ja kerge intellektipuudega õpilastele“ (autor).

Juhendatud kaitstud tööd:

2016 TÜ eripedagoogika osakond Tavakooli 2.-3. klassi matemaatika tööramatute tekstülesannete sobivus ning nende kohandamine õpiraskustega õpilastele Lõuna-Eesti kolme kooli näitel;

2016 TÜ eripedagoogika osakond Matemaatiliste tekstülesannete lahendamise sõltuvus ülesande sõnastusest ja struktuurist (magistritöö);

2011 TÜ eripedagoogika osakond Suuliste tööjuhiste täitmine toimetulekukooli õpilastel (bakalaureusetöö);

2010 TÜ eripedagoogika osakond Arvu eelkujutluse omandamine toimetulekukooli II astme õpilastel (bakalaureusetöö);

2010 TÜ eripedagoogika osakond Toimetulekuklassi õpilaste motiveerimine õppetöös (bakalaureusetöö);

2010 TÜ eripedagoogika osakond Hoolduskooli lõpetanud noorte edasised valikud pärast põhikooli lõpetamist (bakalaureusetöö);

2010 TÜ eripedagoogika osakond Toimetulekukooli õpilaste võimalused õpingute jätkamiseks ja enese arendamiseks Võrumaal peale põhikooli lõpetamist (bakalaureusetöö);

2009 TÜ eripedagoogika osakond Toimetulekuõppes kasutatavad õppevahendid (bakalaureusetöö);

2008 TÜ eripedagoogika osakond Toimetulekuõppe õpilastele loodud õpitingimused tavakoolides (bakalaureusetöö ja sellele eelnenud seminaritöö);

2008 TLÜ sotsiaal- ja eripedagoogika õppetool Õpetajate arvamustest töötamisest erivajadustega lastega (bakalaureusetöö);

2007 TÜ eripedagoogika osakond AAC meetodite kasutamine toimetulekukoolis (bakalaureusetöö ja sellele eelnenud seminaritöö);

2006 TÜ eripedagoogika osakond Toimetulekuõppe 7.-9. klasside õpilaste probleemid matemaatika ülesannete lahendamisel (bakalaureusetöö ja sellele eelnenud seminaritöö);

2003 Kõrgem Usuteaduslik Seminar Keskkooliõpilaste väärtused ja religiooniõpetuse mõju neile (diplomitöö);

2002 TÜ Õpetajate Seminar Sügava vaimupuudega õpilase toimetulekuoskused (diplomitöö);

2001 Kõrgem Usuteaduslik Seminar Käitumishälbega laps – kurjategija või ohver (diplomitöö).


Tegevus eksperdina, töörühmade liikmena

2017-2018 Eripedagoogi kutsestandardi uuendamise töörühma liige.

Alates 2014 Eesti Eripedagoogide Liidu eripedagoogi kutse kutsekomisjoni hindamiskomisjoni esimees

2010 Audentese Erakooli logopeedi Ingrid Veskiväli atesteerimisel osalemine Eesti Eripedagoogide Liidu esindajana;

2007.-2008.a Osalemine Tallinna linna hariduse arengukava väljatöötamisel erivajaduste õpilaste töögrupi liikmena;

2004 TÜ Õppekava Arenduskeskus, toimetuleku riikliku õppekava muutmine, ekspert, koostaja;

2002 Porkuni Kool, eksperthinnang toimetulekuklasside tööle;

2001-2002 TÜ Õppekava Arenduskeskus, projekt HEV laste õppekavad, projekti koordinaator.Õppevara retsenseerimine:

Palgi, K., Kuusk, R. (2011). Minu retseptiraamat 1. ja 2.osa: toimetulekuõppe II ja III arengutase, lisa-aastate klassid. Tln: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus;

Leht, S., Salomon, S. (2011) Matemaatika I. Arv ja number 1-5: töölehtede komplekt : toimetulekuõppe I-II arengutase. Tln: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

Türnpu, M. (2010). Inimene I osa: töölehtede komplekt ja õpetaja juhendmaterjal: toimetulekukooli II ja III kooliastme orienteerumisained. Tln: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus;

Pajos, M., Roon, E. (2006) Olustikuõppe tööraamat 2. kooliastmele. SÜGIS. Tln: TEA Kirjastus;

2016-… Kuntor, D., Türnpu, M. (2006) Olustikuõppe tööraamat 2. kooliastmele. TALV. Tln: TEA Kirjastus;

 

Tegevus koolitajana

2016-... Täiendkoolitused matemaatika õpiraskuse ja HEV õpilaste õpetamise teemadel TÜ Täiendkoolituskeskuse koolitajana.

2015-… MTÜ Tasapisi targemaks. Loomateraapia praktiku arenguprogramm. Sihtgrupp: haridustöötajad üle Eesti.

2014 SA Innove. Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine tavakoolis. Sihtgrupp: Viljandimaa koolijuhid. (8 tundi)

2014 MTÜ Tasapisi targemaks. Loomad klassiruumis. Sihtgrupp: haridustöötajad üle Eesti. (6 tundi)

2014 Kiili Gümnaasium. Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine tavakoolis. Sihtgrupp: Kiili Gümnaasiumi õpetajad. (6 tundi)

2014 SA Innove. Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine tavakoolis Sihtgrupp: Järvamaa koolijuhid. (12 tundi)

2014 Kärla Põhikool. Kuidas õppida õppima. Sihtgrupp: Kärla Põhikooli 8.-9.kl õpilased, (1 tund)

2014 Kärla Põhikool. Mis mõjutab lapse edukust koolis ja kuidas saab kodu last toetada? Sihtgrupp: Kärla Põhikooli õpetajad ja lapsevanemad. (2 tundi)

2012 Tallinna 32. Keskkool. Poisid ja tüdrukud õpivad erinevalt. Sihtgrupp: Tln 32. Kk õpetajad. (2 tundi)

2011 TLÜ Haapsalu Kolledž. Matemaatika õpetamisest HEV lastele Püha Miikaeli kooli näitel. Sihtgrupp: TLÜ Haapsalu Kolledzi üliõpilased. (2 tundi)

2011 Karistamise võimalikkusest ja vajalikkusest koolis. Ettekanne Üliõpilaskorporatsioon Amicitia teaduspäeval

2008 TÜ Avatud Ülikool. Toimetulekuõppe õpilane. Sihtgrupp: Vana-Antsla Kutsekeskkooli õpetajad. (12 t)

2007 Tln Koolijuhtide Ühenduse konverents, lector (2 t) Õpetaja toetamine koolis ja abiõpetaja roll

2007 TÜ Avatud Ülikool, lektor (6 t) Toimetulekukooli õpilaste kõnearendus 2006 TPÜ Täiskasvanute Koolituskeskus, lektor (3 t) Kõne mõistmine toimetuleku- ja abikooli õpilastel.

2006 TÜ Avatud Ülikool, lektor (6 t) Toimetulekukooli õpilaste kõnearendus

2006 TPÜ Täiskasvanute Koolituskeskus, lektor (2 t) Võrgustikutöö

2006 TÜ Avatud Ülikool, lektor (6 t) Toimetulekukooli õpilaste kõnearendus

2005 Eesti Logopeedide Ühing, lektor (4 t) Vaimupuudega lapse arendamise võimalusi

2005 TÜ Avatud Ülikool, lektor (6+6 t) Toimetulekukooli õpilaste kõnearendus

2004 TPÜ Täiskasvanute Koolituskeskus, lektor (3 t) Toimetulekukooli õpilaste kõnearendus

2004 TPÜ Täiskasvanute Koolituskeskus, lektor (6 t) Toimetulekukooli õpetajate täiendkoolitus

2004 TÜ Avatud Ülikool, lektor (6 t) Toimetulekukooli õpilaste kõnearendus

2004 TPÜ Täiskasvanute Koolituskeskus, lektor (6 t) Eriõpetus lasteaias

2003 TPÜ Täiskasvanute Koolituskeskus, lektor (9 t) Toimetulekukooli õpetajate täiendkoolitusErialane enesetäiendus (viimased 5 aastat)

Üliõpilaste uurimistööde juhendajate koolitus. Tartu Ülikool. 4.10.16-4.04.17;

Düskalkuulia (jätkukursus). Tallinna Õpetajate Maja. 8.06.17 (8 tundi);

VÕTA põhimõtted kutse andmisel Kolm Talenti OÜ. 09.05.2017 (7 tundi);

2017 human-animal interaction conference. University of Denver. 29.04.2017 (16 tundi);

Eripedagoogika praktikad kui koostöö. Tartu Ülikool. 13.04.2017 (18 tundi);

Mutism. Hariduse Tugiteenuste Keskus. 23.11.16 (5 tundi);

Lapse ja nooruki psüühikahäirete ravi. Tartu Ülikool. 25.08.2016 (7 tundi);

Psüühiline trauma lapse pilgu läbi. Kuidas suhelda lähedase kaotanud lapse ja perega? Laste ja Noorte Kriisiprogramm MTÜ. 29.05.2016 (7 tundi);

Neuropsühholoogilised sekkumised taastusravis. NEURA. 21.05.2016 (26 tundi);

Düskalkuulia. Tallinna Õpetajate Maja. 12.05.2016. (5 tundi);

Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitus I. Tartu Ülikool. 29.04.2016 (7 tundi);

Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides MTÜ "Hea Algus". 27.04.2016 (60 tundi);

Koolieeliku vaimse arengu hindamine J. Strebeleva järgi. Tartu Ülikool. 12.02.2016 (40 tundi);

Loomade abil läbiviidavad sekkumised. Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing MTÜ. 26.-27.09.2015 (12 tundi);

Tunnetusprotsesside ja õpivõime uurimine, koolivalmiduse hindamine ja hindamistulemuste esitamine vanematele. Tartu Ülikool. 30.04.2015 (16 tundi);

Loomad nõustamisel ja teraapias. Tasapidi targemaks. 11.04.2015 (8 tundi);

Kommunikatsioon pedagoogina. Bodylanguageacademy OÜ. 17.03.2015 (6 tundi);

IKT matemaatikaõpetaja igapäevatöös. Tallinna Ülikool. 12.12.2014 (78 tundi);

Funktsionaalse lugemise oskusest põhikoolis. Krista Mägi FIE. 25.08.2014 (8 tundi);

Ülevaade nõustamisprotsessist ja psühhoteraapiatest. II. Tartu Ülikool. 24.04.2014 (104 tundi);

5-6 aastaste laste kõne hindamise test. SA Innove. 02.12.2013 (8 tundi);

Hajuva tähelepanuga, hüperaktiivsed ja autistlike joontega õpilased VHK väikeklassides. MTÜ Miikaeli Ühendus. 10.10.2013 (22 tundi);

Lapse ja õpilase arengu toetamisest riikliku temaatilise järelvalve võtmes. Tln Eripedagoogika ja logopeedia sektsioon. 05.09.2013 (3 tundi);

Positiivne psühholoogia klassiruumis. Tallinna Ülikool. 04.04.2013 (12 tundi);

Õpiõhin ja kujundav hindamine. ProStuudium. 23.10.12 (8 tundi);

Hinnanguvaba suhtlemine. Tln 32.Kk. 29.08.12 (2 tundi);

NTD (neuraaltoru defektidega) lapsed ja nende areng. Tallinna Õpetajate Maja. 05.04.2012 (3 tundi);

Asbergeri sündroomiga laps lasteaias ja koolis. Tallinna Õpetajate Maja.- 13.01.2012 (6 tundi);

Õpiraskustega õpilased üldhariduskoolis. Tugisüsteemid. IÕK koostamine. Ristiku Põhikool. 05.01.2012 (7 tundi).

Ühiskondlik tegevus

Eripedagoogi kutsestandardi ja kutse taotlemise võimaluste tutvustamine maakonnakeskustes Eesti Eripedagoogide Liidu esindajana alates 2015;

Loomade abil läbiviidavate sekkumiste tutvustamine koostöös MTÜ-ga Tasapisi Targemaks alates 2014;

Eripedagoogi ja logopeedi elukutse tutvustamine Saaremaa noorte infomessil TULEVIKU KOMPASS 2015;

Tallinna Haridusameti konverents Kaasamise valud ja võlud 21.03.13. IÕK töötoa läbiviimine;

Eesti Lugemisühingu lugemiskonverents Lugemine. Kirjutamine. Mõtlemine: lugemine on nauding 11.06.10. Osalemine korraldamisel;

Osalemine Vikerraadio Huvitaja saates 5.märtsil 2010.a, eesmärgiks tutvustada õppenõustamiskeskuste ja ka eripedagoogide-logopeedide tööd;

Tln Koolijuhtide Ühenduse konverents 25.09.07. Esinemine ettekandega "Õpetaja toetamine koolis ja abiõpetaja roll".

Olen Eesti Eripedagoogide Liidu ja üliõpilaskorporatsioon Amicitia vilistlaskogu liige.

Huvialad

Teater, kirjandus, koorilaul, rahvatants, võrkpall.

Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus MTÜ

E-post: info@loomateraapiakeskus.ee
Tel. +372-5113705
Piibe mnt. 11
Aegviidu alev
Anija vald
Harjumaa

Search